Semiconductors Parts begin by ST Page 74

STZT2222 :
STZT 2222

STZT2222 : Medium Power Amplifier
STZT 2222

STZT2222A : Small Signal NPN Transistor
STZT 2222A

STZT2907 :
STZT 2907

STZT2907 : Medium Power Amplifiers
STZT 2907

STZT2907A : Medium Power Amplifiers
STZT 2907A

STZT5401 :
STZT 5401

STZT5401 : Medium Power Amplifiers
STZT 5401

STZTA42 : Small Signal NPN Transistor
STZTA 42

STZTA92 : Small Signal PNP Transistor
STZTA 92

 
0-C     D-L     M-R     S-Z