Semiconductors Parts begin by CQ Page 1

CQ1001-7R : 60...132 Watt DC-DC Converters
CQ 1001-7R

CQ1101-7 : 60...132 Watt DC-DC Converters
CQ 1101-7

CQ2001-7R : 60...132 Watt DC-DC Converters
CQ 2001-7R

CQ202-4B :
CQ 202-4B

CQ202-4B-2 :
CQ 202-4 B-2

CQ202-4BS :
CQ 202-4 BS

CQ202-4BS-2 :
CQ 202-4 BS-2

CQ202-4D :
CQ 202-4D

CQ202-4D-2 :
CQ 202-4 D-2

CQ202-4DS :
CQ 202-4 DS

CQ202-4DS-2 :
CQ 202-4 DS-2

CQ202-4M :
CQ 202-4M

CQ202-4M-2 :
CQ 202-4 M-2

CQ202-4MS :
CQ 202-4 MS

CQ202-4MS-2 :
CQ 202-4 MS-2

CQ202-4N :
CQ 202-4N

CQ202-4N-2 :
CQ 202-4 N-2

CQ202-4NS :
CQ 202-4 NS

CQ202-4NS-2 :
CQ 202-4 NS-2

cq218-40d :
cq 218-40d

cq218-40m :
cq 218-40m

CQ218-45B :
CQ 218-45B

CQ218-45D :
CQ 218-45D

CQ218-45M :
CQ 218-45M

CQ218-45N :
CQ 218-45N

CQ218I-40B :
CQ 218 I-40B

CQ218I-40N :
CQ 218 I-40N

CQ220-10B :
CQ 220-10B

CQ220-10D :
CQ 220-10D

CQ220-10M :
CQ 220-10M

CQ220-10N :
CQ 220-10N

CQ220-12B :
CQ 220-12B

CQ220-12D :
CQ 220-12D

CQ220-12M :
CQ 220-12M

CQ220-12N :
CQ 220-12N

CQ220-25B :
CQ 220-25B

CQ220-25D :
CQ 220-25D

CQ220-25M :
CQ 220-25M

CQ220-25N :
CQ 220-25N

CQ220-6BS :
CQ 220-6 BS

CQ220-6DS :
CQ 220-6 DS

CQ220-6MS :
CQ 220-6 MS

CQ220-6NS :
CQ 220-6 NS

CQ220-8B :
CQ 220-8B

cq220-8br :
cq 220-8 br

CQ220-8D :
CQ 220-8D

cq220-8dr :
cq 220-8 dr

CQ220-8M :
CQ 220-8M

cq220-8mr :
cq 220-8 mr

CQ220-8N :
CQ 220-8N

cq220-8nr :
cq 220-8 nr

CQ220I-10B :
CQ 220 I-10B

CQ220I-10D :
CQ 220 I-10D

CQ220I-10M :
CQ 220 I-10M

CQ220I-10N :
CQ 220 I-10N

CQ220I-12B :
CQ 220 I-12B

CQ220I-12D :
CQ 220 I-12D

CQ220I-12M :
CQ 220 I-12M

CQ220I-12N :
CQ 220 I-12N

CQ220I-16B :
CQ 220 I-16B

CQ220I-16D :
CQ 220 I-16D

CQ220I-16M :
CQ 220 I-16M

CQ220I-16N :
CQ 220 I-16N

CQ220I-6BS :
CQ 220 I-6 BS

CQ220I-6DS :
CQ 220 I-6 DS

CQ220I-6MS :
CQ 220 I-6 MS

CQ220I-6NS :
CQ 220 I-6 NS

CQ220I-8B :
CQ 220 I-8B

cq220i-8br :
cq 220 i-8 br

CQ220I-8D :
CQ 220 I-8D

cq220i-8dr :
cq 220 i-8 dr

CQ220I-8M :
CQ 220 I-8M

cq220i-8mr :
cq 220 i-8 mr

CQ220I-8N :
CQ 220 I-8N

cq220i-8nr :
cq 220 i-8 nr

CQ2320-7R : 60...132 Watt DC-DC Converters
CQ 2320-7R

CQ2540-7R : 60...132 Watt DC-DC Converters
CQ 2540-7R

CQ2660-7R : 60...132 Watt DC-DC Converters
CQ 2660-7R

cq39bs :
cq 39 bs

CQ39BT :
CQ 39 BT

cq39ds :
cq 39 ds

CQ39DT :
CQ 39 DT

cq39ms :
cq 39 ms

CQ39MT :
CQ 39 MT

CQ3P-25B :
CQ 3 P-25B

CQ3P-25D :
CQ 3 P-25D

CQ3P-25M :
CQ 3 P-25M

CQ3P-25N :
CQ 3 P-25N

CQ48-25B :
CQ 48-25B

CQ48-25D :
CQ 48-25D

CQ48-25M :
CQ 48-25M

CQ48-25N :
CQ 48-25N

CQ48-35B :
CQ 48-35B

CQ48-35D :
CQ 48-35D

CQ48-35M :
CQ 48-35M

CQ48-35N :
CQ 48-35N

CQ89B :
CQ 89B

CQ89BS :
CQ 89 BS

CQ89D : 2.0 Amp Triac 400 Thru 800v
CQ 89D

CQ89DS : 2.0 Amp Triac 400 Thru 800v
CQ 89 DS

CQ89M : 2.0 Amp Triac 400 Thru 800v
CQ 89M

CQ89MS : 2.0 Amp Triac 400 Thru 800v
CQ 89 MS

CQ89N : 2.0 Amp Triac 400 Thru 800v
CQ 89N

CQ89NS : 2.0 Amp Triac 400 Thru 800v
CQ 89 NS

CQ92B :
CQ 92B

CQ92BT :
CQ 92 BT

CQ92D :
CQ 92D

CQ92DT :
CQ 92 DT

CQ92M :
CQ 92M

CQ92MT :
CQ 92 MT

CQF-1.0-B :
CQF-1.0-B

CQF-1.7-B :
CQF-1.7-B

CQF-10-B :
CQF-10-B

CQF-12-B :
CQF-12-B

CQF-2.2-B :
CQF-2.2-B

CQF-3.3-B :
CQF-3.3-B

CQF-5.0-B :
CQF-5.0-B

CQF-58-B :
CQF-58-B

CQF-6.8-B :
CQF-6.8-B

CQF-90-B :
CQF-90-B

CQM-TC102 : Expansion Unit 2ch Pt100 Temp
CQM-TC 102

CQM/22152/3/22 : End Plate ISO1
CQM/22152/3/22

CQM/22152/3/26 : Flow Reg Plate ISO 1
CQM/22152/3/26

CQM/22253/3/22 : End Plate ISO2
CQM/22253/3/22

CQM/22253/3/26 : Flow Reg Plate ISO 2
CQM/22253/3/26

CQM/22354/3/22 : End Plate ISO3
CQM/22354/3/22

CQM/22354/3/26 : Flow Reg Plate ISO 3
CQM/22354/3/26

CQM1-0A221 : Output Unit 8 Way Triac
CQM 1-0 A 221

CQM1-0D212 : Output Unit 16 Way NPN
CQM 1-0 D 212

CQM1-1A121 : Input Unit 8 Way 110v ac
CQM 1-1 A 121

CQM1-1D212 : Input Unit 16 Way 24v DC
CQM 1-1 D 212

CQM1-1D213 : Input Unit 32 Way 24v DC
CQM 1-1 D 213

CQM1-CPU21-E : Standard Cpu
CQM 1-CPU 21-E

CQM1-CPU21-E199989 : Standard Cpu
CQM 1-CPU 21-E 199989

CQM1-CPU42-E : Cpu C/w Alg Pot
CQM 1-CPU 42-E

CQM1-CPU42-E200050 : Cpu C/w Alg Pot
CQM 1-CPU 42-E 200050

CQM1-CPU43-E : Cpu C/w 500khz I/o
CQM 1-CPU 43-E

CQM1-CPU43-E200062 : Cpu C/w 500khz I/o
CQM 1-CPU 43-E 200062

CQM1-CPU44-E : Cpu C/w Abs I/face
CQM 1-CPU 44-E

CQM1-CPU44-E200761 : Cpu C/w Abs I/face
CQM 1-CPU 44-E 200761

CQM1-CPU45-EV1 : Cpu C/w Alg I/o
CQM 1-CPU 45-EV1

CQM1-IPS01 : Analogue Psu
CQM 1-IPS 01

CQM1-IPS02 : Analogue Psu - 2 Card
CQM 1-IPS 02

CQM1-ME04K : Memory Card 4k EePROM
CQM 1-ME 04K

CQM1-ME04R : Memory Card 4k EePROM/rtc
CQM 1-ME 04R

CQM1-ME08K : Memory Card 8k EePROM
CQM 1-ME 08K

CQM1-ME08R : Memory Card 8k EePROM/rtc
CQM 1-ME 08R

CQM1-OC222 : Output Unit 16 Way Relay
CQM 1-OC 222

CQM1-OD214 : Output Unit 16 Way PNP
CQM 1-OD 214

CQM1-PA203 : Psu 110/240vac
CQM 1-PA 203

CQM1-PA216 : Psu 100-240vac
CQM 1-PA 216

CQM1-PD026 : Psu 24vdc
CQM 1-PD 026

CQM1-TC002 : Expansion Unit 2ch J/k Temp
CQM 1-TC 002

CQS-1.0-B :
CQS-1.0-B

CQS-1.7-B :
CQS-1.7-B

CQS-10-B :
CQS-10-B

CQS-12-B :
CQS-12-B

CQS-2.2-B :
CQS-2.2-B

CQS-3.3-B :
CQS-3.3-B

CQS-5.0-B :
CQS-5.0-B

CQS-58-B :
CQS-58-B

CQS-6.8-B :
CQS-6.8-B

CQS-90-B :
CQS-90-B

CQV-1.0-B :
CQV-1.0-B

CQV-1.7-B :
CQV-1.7-B

CQV-10-B :
CQV-10-B

CQV-12-B :
CQV-12-B

CQV-2.2-B :
CQV-2.2-B

CQV-3.3-B :
CQV-3.3-B

CQV-5.0-B :
CQV-5.0-B

CQV-58-B :
CQV-58-B

CQV-6.8-B :
CQV-6.8-B

CQV-90-B :
CQV-90-B

CQW-1.0-B :
CQW-1.0-B

CQW-1.7-B :
CQW-1.7-B

CQW-10-B :
CQW-10-B

CQW-12-B :
CQW-12-B

CQW-2.2-B :
CQW-2.2-B

CQW-3.3-B :
CQW-3.3-B

CQW-5.0-B :
CQW-5.0-B

CQW-58-B :
CQW-58-B

CQW-6.8-B :
CQW-6.8-B

CQW-90-B :
CQW-90-B

CQX14 : GAAS Infrared Emitting Diode
CQX 14

CQX15 : GAAS Infrared Emitting Diode
CQX 15

CQX16 : GAAS Infrared Emitting Diode
CQX 16

CQX17 : GAAS Infrared Emitting Diode
CQX 17

CQX48 : GAAS Infrared Emitting Diode in Side View Package
CQX 48

CQX48B : IR Emitter
CQX 48B

CQY36N : GAAS Infrared Emitting Diode in Miniature (T-¾) Package
CQY 36N

CQY37N : GAAS Infrared Emitting Diode in Miniature (T-¾) Package
CQY 37N

CQY80 : 6 Pin w/ Base Lead
CQY 80

CQY80N : Optocoupler, Phototransistor Output, With Base Connection
CQY 80N

CQY80NG : Optocoupler, Phototransistor Output, With Base Connection
CQY 80 NG

CQY80NG1 : Optocoupler, Phototransistor Output, With Base Connection
CQY 80 NG1

 
0-C     D-L     M-R     S-Z