Log in
Register
Semiconductors Parts begin by 10 Page 9

1.5KE160CA : 160 V, 1 MA, Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 160 CA

1.5KE160CA :
1.5 KE 160 CA

1.5KE160CA : Pot (W) = 1500 ;; VBR(V) = 6V8 440
1.5 KE 160 CA

1.5KE160CA : Pakage = DO-201 ;; Devices Marking Code= ;; Nominal Voltage(V) = 160
1.5 KE 160 CA

1.5KE160CA : 1500 Watt Peak Power Transient Voltage Suppressor. Reverse Stand-off Voltage VRW
1.5 KE 160 CA

1.5KE160CA-T : 1.5KE,1500W,TVS,5%,bi-dir
1.5 KE 160 CA-T

1.5KE160CARL4 : 1500 Watt MOSorb Zener Transient Voltage Suppressors, 160V
1.5 KE 160 CARL4

1.5KE160VA : 136.0V, 6.8A Glass Passivated Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 160 VA

1.5KE16A : Zener TVSS
1.5 KE 16A

1.5KE16A : Transient Voltage Suppressor Diode
1.5 KE 16A

1.5KE16A : 1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5 KE 16A

1.5KE16A : Package Type : DO-201AE, PPK : 1500W, VC : 22.5V
1.5 KE 16A

1.5KE16A : Transient Voltage Suppressor, Package : CASE-1
1.5 KE 16A

1.5KE16A : Zener 16V 1500W 5% , Package: MOSorb, Pins=2
1.5 KE 16A

1.5KE16A :
1.5 KE 16A

1.5KE16A : Leaded (Thru-Hole) Transient Voltage Suppressors (TVS)
1.5 KE 16A

1.5KE16A :
1.5 KE 16A

1.5KE16A : Surface Mount Voltage Suppressor
1.5 KE 16A

1.5KE16A :
1.5 KE 16A

1.5KE16A : Pot (W) = 1500 ;; VBR(V) = 6V8 440
1.5 KE 16A

1.5KE16A : Pakage = DO-201 ;; Devices Marking Code= ;; Nominal Voltage(V) = 16
1.5 KE 16A

1.5KE16A-T : 1.5KE,1500W,TVS,5%
1.5 KE 16 A-T

1.5KE16ARL4 : Zener 16V 1500W 5% , Package: MOSorb, Pins=2
1.5 KE 16 ARL4

1.5KE16C : Transient Voltage Suppressor Diode
1.5 KE 16C

1.5KE16C : Package Type : DO-201AE, PPK : 1500W, VC : 23.5V
1.5 KE 16C

1.5KE16C : Transient Voltage Suppressor, Package : CASE-1
1.5 KE 16C

1.5KE16C :
1.5 KE 16C

1.5KE16C :
1.5 KE 16C

1.5KE16C : Pot (W) = 1500 ;; VBR(V) = 6V8 440
1.5 KE 16C

1.5KE16C : Pakage = DO-201 ;; Devices Marking Code= ;; Nominal Voltage(V) = 16
1.5 KE 16C

1.5KE16C-T : 1.5KE,1500W,TVS,bi-dir
1.5 KE 16 C-T

1.5KE16CA : Zener TVSS
1.5 KE 16 CA

1.5KE16CA : Transient Voltage Suppressor Diode
1.5 KE 16 CA

1.5KE16CA : 1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5 KE 16 CA

1.5KE16CA : Package Type : DO-201AE, PPK : 1500W, VC : 22.5V
1.5 KE 16 CA

1.5KE16CA : Transient Voltage Suppressor, Package : CASE-1
1.5 KE 16 CA

1.5KE16CA : 1500 Watt MOSorb™ Zener Transient Voltage Suppressors , Package: MOSorb, Pin
1.5 KE 16 CA

1.5KE16CA :
1.5 KE 16 CA

1.5KE16CA :
1.5 KE 16 CA

1.5KE16CA : Pot (W) = 1500 ;; VBR(V) = 6V8 440
1.5 KE 16 CA

1.5KE16CA : Pakage = DO-201 ;; Devices Marking Code= ;; Nominal Voltage(V) = 16
1.5 KE 16 CA

1.5KE16CA-T : 1.5KE,1500W,TVS,5%,bi-dir
1.5 KE 16 CA-T

1.5KE16CARL4 : 1500 Watt MOSorb™ Zener Transient Voltage Suppressors , Package: MOSorb, Pin
1.5 KE 16 CARL4

1.5KE170 : Unidirectional And Bidirectional Transient Voltage Suppressor Diode
1.5 KE 170

1.5KE170 : 170 V, 1.0 MA, 1500 W Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 170

1.5KE170 : Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 170

1.5KE170 : 138.0V, 6.2A Glass Passivated Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 170

1.5KE170 : Package Type : DO-201AE, PPK : 1500W, VC : 244V
1.5 KE 170

1.5KE170 : Transient Voltage Suppressor, Package : CASE-1
1.5 KE 170

1.5KE170 :
1.5 KE 170

1.5KE170 : GPP Transient Voltage Suppressor (TVS Diode). 1500W Peak Power, 5.0W Steady Stat
1.5 KE 170

1.5KE170 : Leaded (Thru-Hole) TVS Diode
1.5 KE 170

1.5KE170 :
1.5 KE 170

1.5KE170 : Feature = 1500 Watt Axial Lead TVS ;; Power / Current Unit = 1500 Watt ;; Voltag
1.5 KE 170

1.5KE170 : Surface Mount Voltage Suppressor
1.5 KE 170

1.5KE170 : 170 V, 1 MA, Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 170

1.5KE170 :
1.5 KE 170

1.5KE170 : Pot (W) = 1500 ;; VBR(V) = 6V8 440
1.5 KE 170

1.5KE170 : Pakage = DO-201 ;; Devices Marking Code= ;; Nominal Voltage(V) = 170
1.5 KE 170

1.5KE170 : 1500 Watt Peak Power Transient Voltage Suppressor. Reverse Stand-off Voltage VRW
1.5 KE 170

1.5KE170-T : 1.5KE,1500W,TVS
1.5 KE 170-T

1.5KE170A : 145.00V; 1500W Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 170A

1.5KE170A : Unidirectional And Bidirectional Transient Voltage Suppressor Diode
1.5 KE 170A

1.5KE170A : 170 V, 1.0 MA, 1500 W Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 170A

1.5KE170A : 1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5 KE 170A

1.5KE170A : Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 170A

1.5KE170A : 145.0V, 6.4A Glass Passivated Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 170A

1.5KE170A : Package Type : DO-201AE, PPK : 1500W, VC : 234V
1.5 KE 170A

1.5KE170A : Transient Voltage Suppressor, Package : CASE-1
1.5 KE 170A

1.5KE170A : Zener 170V 1500W 5% , Package: MOSorb, Pins=2
1.5 KE 170A

1.5KE170A :
1.5 KE 170A

1.5KE170A : GPP Transient Voltage Suppressor (TVS Diode). 1500W Peak Power, 5.0W Steady Stat
1.5 KE 170A

1.5KE170A : Leaded (Thru-Hole) TVS Diode
1.5 KE 170A

1.5KE170A :
1.5 KE 170A

1.5KE170A : Feature = 1500 Watt Axial Lead TVS ;; Power / Current Unit = 1500 Watt ;; Voltag
1.5 KE 170A

1.5KE170A : Surface Mount Voltage Suppressor
1.5 KE 170A

1.5KE170A : 170 V, 1 MA, Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 170A

1.5KE170A :
1.5 KE 170A

1.5KE170A : Pot (W) = 1500 ;; VBR(V) = 6V8 440
1.5 KE 170A

1.5KE170A : Pakage = DO-201 ;; Devices Marking Code= ;; Nominal Voltage(V) = 170
1.5 KE 170A

1.5KE170A : 1500 Watt Peak Power Transient Voltage Suppressor. Reverse Stand-off Voltage VRW
1.5 KE 170A

1.5KE170A-T : 1.5KE,1500W,TVS,5%
1.5 KE 170 A-T

1.5KE170ARL4 : Zener 170V 1500W 5% , Package: MOSorb, Pins=2
1.5 KE 170 ARL4

1.5KE170C : 170 V, 1.0 MA, 1500 W Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 170C

1.5KE170C : Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 170C

1.5KE170C : 138.0V, 6.2A Glass Passivated Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 170C

1.5KE170C : Package Type : DO-201AE, PPK : 1500W, VC : 244V
1.5 KE 170C

1.5KE170C : Transient Voltage Suppressor, Package : CASE-1
1.5 KE 170C

1.5KE170C :
1.5 KE 170C

1.5KE170C : Transient Voltage Suppressor. 1500 W. Breakdown Voltage 153.0 V(min), 187.0 V(ma
1.5 KE 170C

1.5KE170C : Feature = 1500 Watt Axial Lead TVS ;; Power / Current Unit = 1500 Watt ;; Voltag
1.5 KE 170C

1.5KE170C : 170 V, 1 MA, Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 170C

1.5KE170C :
1.5 KE 170C

1.5KE170C : Pot (W) = 1500 ;; VBR(V) = 6V8 440
1.5 KE 170C

1.5KE170C : Pakage = DO-201 ;; Devices Marking Code= ;; Nominal Voltage(V) = 170
1.5 KE 170C

1.5KE170C : 1500 Watt Peak Power Transient Voltage Suppressor. Reverse Stand-off Voltage VRW
1.5 KE 170C

1.5KE170C-T : 1.5KE,1500W,TVS,bi-dir
1.5 KE 170 C-T

1.5KE170CA : 145.00V; 1500W Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 170 CA

1.5KE170CA : 170 V, 1.0 MA, 1500 W Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 170 CA

1.5KE170CA : 1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5 KE 170 CA

1.5KE170CA : Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 170 CA

1.5KE170CA : 145.0V, 6.4A Glass Passivated Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 170 CA

1.5KE170CA : Package Type : DO-201AE, PPK : 1500W, VC : 234V
1.5 KE 170 CA

1.5KE170CA : Transient Voltage Suppressor, Package : CASE-1
1.5 KE 170 CA

1.5KE170CA : 1500 Watt MOSorb™ Zener Transient Voltage Suppressors , Package: MOSorb, Pin
1.5 KE 170 CA

1.5KE170CA :
1.5 KE 170 CA

1.5KE170CA : Transient Voltage Suppressor. 1500 W. Breakdown Voltage 162.0 V(min), 179.0 V(ma
1.5 KE 170 CA

1.5KE170CA : Feature = 1500 Watt Axial Lead TVS ;; Power / Current Unit = 1500 Watt ;; Voltag
1.5 KE 170 CA

1.5KE170CA : 170 V, 1 MA, Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 170 CA

1.5KE170CA :
1.5 KE 170 CA

1.5KE170CA : Pot (W) = 1500 ;; VBR(V) = 6V8 440
1.5 KE 170 CA

1.5KE170CA : Pakage = DO-201 ;; Devices Marking Code= ;; Nominal Voltage(V) = 170
1.5 KE 170 CA

1.5KE170CA : 1500 Watt Peak Power Transient Voltage Suppressor. Reverse Stand-off Voltage VRW
1.5 KE 170 CA

1.5KE170CA-T : 1.5KE,1500W,TVS,5%,bi-dir
1.5 KE 170 CA-T

1.5KE170CARL4 : 1500 Watt MOSorb™ Zener Transient Voltage Suppressors , Package: MOSorb, Pin
1.5 KE 170 CARL4

1.5KE18 : Transient Voltage Suppressor Diode
1.5 KE 18

1.5KE18 : Package Type : DO-201AE, PPK : 1500W, VC : 26.5V
1.5 KE 18

1.5KE18 : Transient Voltage Suppressor, Package : CASE-1
1.5 KE 18

1.5KE18 :
1.5 KE 18

1.5KE18 : Leaded (Thru-Hole) Transient Voltage Suppressors (TVS)
1.5 KE 18

1.5KE18 :
1.5 KE 18

1.5KE18 : Surface Mount Voltage Suppressor
1.5 KE 18

1.5KE18 :
1.5 KE 18

1.5KE18 :
1.5 KE 18

1.5KE18 : Pot (W) = 1500 ;; VBR(V) = 6V8 440
1.5 KE 18

1.5KE18 : Pakage = DO-201 ;; Devices Marking Code= ;; Nominal Voltage(V) = 18
1.5 KE 18

1.5KE18-T : 1.5KE,1500W,TVS
1.5 KE 18-T

1.5KE180 : Unidirectional And Bidirectional Transient Voltage Suppressor Diode
1.5 KE 180

1.5KE180 : 180 V, 1.0 MA, 1500 W Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 180

1.5KE180 : Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 180

1.5KE180 : 146.0V, 5.8A Glass Passivated Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 180

1.5KE180 : Package Type : DO-201AE, PPK : 1500W, VC : 258V
1.5 KE 180

1.5KE180 : Transient Voltage Suppressor, Package : CASE-1
1.5 KE 180

1.5KE180 :
1.5 KE 180

1.5KE180 : GPP Transient Voltage Suppressor (TVS Diode). 1500W Peak Power, 5.0W Steady Stat
1.5 KE 180

1.5KE180 : Leaded (Thru-Hole) TVS Diode
1.5 KE 180

1.5KE180 :
1.5 KE 180

1.5KE180 : Feature = 1500 Watt Axial Lead TVS ;; Power / Current Unit = 1500 Watt ;; Voltag
1.5 KE 180

1.5KE180 : Surface Mount Voltage Suppressor
1.5 KE 180

1.5KE180 : 180 V, 1 MA, Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 180

1.5KE180 :
1.5 KE 180

1.5KE180 :
1.5 KE 180

1.5KE180 : Pot (W) = 1500 ;; VBR(V) = 6V8 440
1.5 KE 180

1.5KE180 : Pakage = DO-201 ;; Devices Marking Code= ;; Nominal Voltage(V) = 180
1.5 KE 180

1.5KE180 : 1500 Watt Peak Power Transient Voltage Suppressor. Reverse Stand-off Voltage VRW
1.5 KE 180

1.5KE180-T : 1.5KE,1500W,TVS
1.5 KE 180-T

1.5KE180A : 154.00V; 1500W Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 180A

1.5KE180A : Unidirectional And Bidirectional Transient Voltage Suppressor Diode
1.5 KE 180A

1.5KE180A : 180 V, 1.0 MA, 1500 W Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 180A

1.5KE180A : 1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5 KE 180A

1.5KE180A : Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 180A

1.5KE180A : 154.0V, 6.1A Glass Passivated Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 180A

1.5KE180A : Package Type : DO-201AE, PPK : 1500W, VC : 246V
1.5 KE 180A

1.5KE180A : Transient Voltage Suppressor, Package : CASE-1
1.5 KE 180A

1.5KE180A : Zener 180V 1500W 5% , Package: MOSorb, Pins=2
1.5 KE 180A

1.5KE180A :
1.5 KE 180A

1.5KE180A : GPP Transient Voltage Suppressor (TVS Diode). 1500W Peak Power, 5.0W Steady Stat
1.5 KE 180A

1.5KE180A : Leaded (Thru-Hole) TVS Diode
1.5 KE 180A

1.5KE180A :
1.5 KE 180A

1.5KE180A : Transils
1.5 KE 180A

1.5KE180A : Feature = 1500 Watt Axial Lead TVS ;; Power / Current Unit = 1500 Watt ;; Voltag
1.5 KE 180A

1.5KE180A : Surface Mount Voltage Suppressor
1.5 KE 180A

1.5KE180A : 180 V, 1 MA, Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 180A

1.5KE180A :
1.5 KE 180A

1.5KE180A :
1.5 KE 180A

1.5KE180A : Pot (W) = 1500 ;; VBR(V) = 6V8 440
1.5 KE 180A

1.5KE180A : Pakage = DO-201 ;; Devices Marking Code= ;; Nominal Voltage(V) = 180
1.5 KE 180A

1.5KE180A : 1500 Watt Peak Power Transient Voltage Suppressor. Reverse Stand-off Voltage VRW
1.5 KE 180A

1.5KE180A-T : 1.5KE,1500W,TVS,5%
1.5 KE 180 A-T

1.5KE180ARL4 : Zener 180V 1500W 5% , Package: MOSorb, Pins=2
1.5 KE 180 ARL4

1.5KE180C : 180 V, 1.0 MA, 1500 W Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 180C

1.5KE180C : Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 180C

1.5KE180C : 146.0V, 5.8A Glass Passivated Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 180C

1.5KE180C : Package Type : DO-201AE, PPK : 1500W, VC : 258V
1.5 KE 180C

1.5KE180C : Transient Voltage Suppressor, Package : CASE-1
1.5 KE 180C

1.5KE180C :
1.5 KE 180C

1.5KE180C : Transient Voltage Suppressor. 1500 W. Breakdown Voltage 162.0 V(min), 198.0 V(ma
1.5 KE 180C

1.5KE180C : Feature = 1500 Watt Axial Lead TVS ;; Power / Current Unit = 1500 Watt ;; Voltag
1.5 KE 180C

1.5KE180C : 180 V, 1 MA, Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 180C

1.5KE180C :
1.5 KE 180C

1.5KE180C : Pot (W) = 1500 ;; VBR(V) = 6V8 440
1.5 KE 180C

1.5KE180C : Pakage = DO-201 ;; Devices Marking Code= ;; Nominal Voltage(V) = 180
1.5 KE 180C

1.5KE180C : 1500 Watt Peak Power Transient Voltage Suppressor. Reverse Stand-off Voltage VRW
1.5 KE 180C

1.5KE180C-T : 1.5KE,1500W,TVS,bi-dir
1.5 KE 180 C-T

1.5KE180CA : 154.00V; 1500W Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 180 CA

1.5KE180CA : 180 V, 1.0 MA, 1500 W Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 180 CA

1.5KE180CA : 1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5 KE 180 CA

1.5KE180CA : Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 180 CA

1.5KE180CA : 154.0V, 6.1A Glass Passivated Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 180 CA

1.5KE180CA : Package Type : DO-201AE, PPK : 1500W, VC : 246V
1.5 KE 180 CA

1.5KE180CA : Transient Voltage Suppressor, Package : CASE-1
1.5 KE 180 CA

1.5KE180CA : 1500 Watt MOSorb Zener Transient Voltage Suppressors, 180V
1.5 KE 180 CA

1.5KE180CA :
1.5 KE 180 CA

1.5KE180CA : Transient Voltage Suppressor. 1500 W. Breakdown Voltage 171.0 V(min), 189.0 V(ma
1.5 KE 180 CA

1.5KE180CA : Transils
1.5 KE 180 CA

1.5KE180CA : Feature = 1500 Watt Axial Lead TVS ;; Power / Current Unit = 1500 Watt ;; Voltag
1.5 KE 180 CA

1.5KE180CA : 180 V, 1 MA, Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 180 CA

1.5KE180CA :
1.5 KE 180 CA

1.5KE180CA : Pot (W) = 1500 ;; VBR(V) = 6V8 440
1.5 KE 180 CA

1.5KE180CA : Pakage = DO-201 ;; Devices Marking Code= ;; Nominal Voltage(V) = 180
1.5 KE 180 CA

 
0-C     D-L     M-R     S-Z